Menu

ALV (online)

De agenda voor deze vergadering is als volgt:

 1. Opening
 2. Bestuursmededelingen
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 26-11-2020
 4. Correctie eerder genomen besluit inzake vaststelling begroting 2021 en contributie 2021
 5. Jaarverslag 2020 van de secretaris
 6. Financieel Jaarverslag 2020 en toelichting van de penningmeester
 7. Verslag Kascommissie en decharge van het Bestuur
 8. Benoeming Kascommissie
 9. Rapportage van de Interimcommissie
 10. Bestuursverkiezing met inachtneming van artikel 14 van de Statuten

De volgende bestuursleden zullen hun functie neerleggen conform artikel 15 lid 3 sub b. van de Statuten

Aftredend zijn:

Mevrouw Caroline Lubbers, voorzitter
De heer Ebbo van Gelderen, secretaris
De heer Herman Olling, penningmeester
De heer Michiel Backus, bestuurslid Sport en Recreatie
Mevrouw Moniek Rijper, bestuurslid Marketing en Communicatie

De heer Joost Sträter, vicevoorzitter en baancommissaris, zal zijn functie van baancommissaris continueren en zitting nemen in het nieuwe bestuur.

De Interimcommissie heeft naast Joost Sträter onderstaande leden bereid gevonden deel uit te maken van het nieuwe bestuur van Golfclub De Hoge Kleij:

De heer I.V.H. (Ivo) Heukensfeldt Jansen
Het bestuur stelt voor om de heer Heukensfeldt Jansen te benoemen; conform artikel 16 lid 2 van de statuten zal hij de functie van voorzitter vervullen.

Mevrouw R.S. Natoewal
Het bestuur stelt voor om Rahda Natoewal te benoemen; conform artikel 16 lid 2 van de statuten zal hij de functie van secretaris vervullen.

De heer H.P.M.G Steeghs
Het bestuur stelt voor om Eric Steeghs te benoemen; conform artikel 16 lid 2 van de statuten zal hij de functie van  penningmeester vervullen

.Mevrouw L. Kronshorst
Het bestuur stelt voor om Liesbeth Kronshorst te benoemen; conform artikel 16 lid 2 van de statuten zal zij de functie van bestuurslid Marketing en Communicatie vervullen.

De heer E. Klave
Het bestuur stelt voor om Edwin Klave te benoemen; conform artikel 16 lid 2 van de statuten zal zij de functie van bestuurslid Sport en Recreatie vervullen.

Ingevolge artikel 14 van de Statuten kunnen tegenkandidaten worden voorgedragen, mits de voordracht, ondertekend door 50 of meer stemgerechtigde leden, uiterlijk zeven dagen vòòr de vergadering schriftelijk bij het bestuur wordt ingediend, de dag van de vergadering niet meegeteld.

 1. Wat verder ter tafel komt/ rondvraag
 2. Sluiting

Op de website treft u aan:

← Terug naar agenda-overzicht